ห้องข่าว

16 กันยายน 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ
14 กันยายน 2565

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน MJLF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2565

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 59 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน MJLF

อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2565.

อ่านต่อ
09 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
04 สิงหาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

อ่านต่อ
04 สิงหาคม 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565.

อ่านต่อ
04 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

อ่านต่อ
04 สิงหาคม 2565

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
06 กรกฎาคม 2565

การนำรายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขึ้นเว็บไซต์ของกองทุนรวม

อ่านต่อ
27 มิถุนายน 2565

แจ้งผลการลงมติของการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม MJLF ครั้งที่ 1/2565 (ไม่อนุมัติข้อเสนอขอเช่าพื้นที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต)

อ่านต่อ
24 มิถุนายน 2565

แจ้งผลการลงมติของการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ครั้งที่ 1/2565

อ่านต่อ
20 มิถุนายน 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565.

อ่านต่อ
16 มิถุนายน 2565

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน MJLF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
15 มิถุนายน 2565

แจ้งเตือนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ครั้งที่ 1/2565

อ่านต่อ