ทรัพย์สินที่ลงทุน

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF)

ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ (Lifestyle Entertainment Complex) จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และได้ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการไลฟ์สไตล์ คอมมูนิตี้มอลล์ ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 อีก 1 โครงการ ได้แก่โครงการซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน ดังนี้

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
อาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
ประเภทการใช้งาน ไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ (Lifestyle Entertainment Complex)
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 • บริษัท วีรวัฒน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง
 • บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในงานสาธารณูปโภค กองทุนรวมมีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวม สิทธิการเช่าที่ดิน อาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และอาคารจอดรถยนต์รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคของ อาคารจอดรถยนต์ เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2580 และลงทุนในงานระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
* กองทุนไม่ได้เข้าลงทุนในพื้นที่ภายใต้สัญญาเช่าแบบ มีค่าตอบแทนสิทธิการเช่า จำนวน 1,921 ตารางเมตร
ผู้บริหารโครงการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
อาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
ประเภทการใช้งาน ไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ (Lifestyle Entertainment Complex)
ที่ตั้ง 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในงานสาธารณูปโภค กองทุนรวมมีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวม สิทธิการเช่าที่ดิน และอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต รวมพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร เป็นระยะเวลา ประมาณ 21 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2571 และ ลงทุนในงานระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
* กองทุนไม่ได้เข้าลงทุนในพื้นที่ภายใต้สัญญาเช่าแบบมี ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า จำนวน 1,564 ตารางเมตร
ผู้บริหารโครงการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)
โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน
อาคารโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน
ประเภทการใช้งาน ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้มอลล์ (Lifestyle Community Mall)
ที่ตั้ง 234 และ 234/1-3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภคธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง
 • บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด
 • บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท์ จำกัด
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวม
 • สิทธิการเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการศูนย์การค้า ไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และอาคารจอดรถยนต์ เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2583
 • สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และ สิทธิการเช่าอาคาร
  จอดรถยนต์ เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2583
 • กรรมสิทธิ์ในงานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวเนื่องและ จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
  และอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
 • กองทุนไม่ได้เข้าลงทุนในพื้นที่ภายใต้สัญญาเช่าแบบมี ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ยกเว้นพื้นที่ให้เช่าแก่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ที่มีพื้นที่ ประมาณ 3,035 ตารางเมตร) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 พื้นที่ภายใต้สัญญาเช่าแบบมีค่าตอบแทนสิทธิการ เช่าดังกล่าวมีจำนวน 3,186.87 ตารางเมตร
ผู้บริหารโครงการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)