ข้อมูลกองทุน

ส่วนการดำเนินกิจการของกองทุนรวม

ข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน 26 มิถุนายน 2550
มูลค่าโครงการเริ่มแรก 3,300 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน 330 ล้านหน่วย
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย