ข้อมูลหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2564
28 กุมภาพันธ์ 2564 12.2797 4,052,326,563.34
31 มกราคม 2564 12.2027 4,026,913,284.45
2563
31 ธันวาคม 2563 12.1298 4,002,857,410.92
30 พฤศจิกายน 2563 12.2950 4,057,375,259.73
30 กันยายน 2563 12.2508 4,042,790,126.13
31 สิงหาคม 2563 12.2669 4,048,100,228.12
31 กรกฎาคม 2563 12.2167 4,031,518,227.33
30 มิถุนายน 2563 12.1440 4,007,547,030.81
31 พฤษภาคม 2563 12.0884 3,989,189,473.31
30 เมษายน 2563 12.1262 4,001,653,213.81
31 มีนาคม 2563 12.0694 3,982,925,457.77
29 กุมภาพันธ์ 2563 12.1890 4,022,376,692.27
31 มกราคม 2563 12.2965 4,057,867,528.34
2562
31 ธันวาคม 2562 12.2219 4,033,241,310.11
30 พฤศจิกายน 2562 12.0230 3,967,591,752.14
31 ตุลาคม 2562 12.1479 4,008,830,178.24
30 กันยายน 2562 12.0772 3,985,503,331.67
31 สิงหาคม 2562 11.9678 3,949,383,766.32
31 กรกฎาคม 2562 12.0977 3,992,245,167.71
30 มิถุนายน 2562 12.0327 3,970,809,334.24
31 พฤษภาคม 2562 11.9256 3,935,478,519.28
30 เมษายน 2562 12.0779 3,985,722,606.20
31 มีนาคม 2562 12.0151 3,965,008,209.60
28 กุมภาพันธ์ 2562 11.9548 3,945,114,798.33
31 มกราคม 2562 12.1087 3,995,893,681.64
2561
31 ธันวาคม 2561 12.0332 3,970,979,155.78
30 พฤศจิกายน 2561 11.9884 3,956,202,335.99
31 ตุลาคม 2561 12.1299 4,002,880,713.25
30 กันยายน 2561 12.0606 3,980,005,890.61
31 สิงหาคม 2561 12.0230 3,967,589,275.91
31 กรกฎาคม 2561 12.1715 4,016,622,467.77
30 มิถุนายน 2561 12.0990 3,992,683,085.98
31 พฤษภาคม 2561 12.0522 3,977,229,058.51
30 เมษายน 2561 12.1992 4,025,747,100.42
31 มีนาคม 2561 12.1279 4,002,223,509.58
28 กุมภาพันธ์ 2561 11.9589 3,946,446,859.06
31 มกราคม 2561 12.1104 3,996,445,161.94
2560
31 ธันวาคม 2560 12.0322 3,970,630,286.56
30 พฤศจิกายน 2560 12.1372 4,005,298,424.15
31 ตุลาคม 2560 12.2908 4,055,978,714.53
30 กันยายน 2560 12.2176 4,031,816,049.96
31 สิงหาคม 2560 12.0750 3,984,762,121.49
31 กรกฎาคม 2560 12.2320 4,036,570,361.98
30 มิถุนายน 2560 12.1524 4,010,307,579.04
31 พฤษภาคม 2560 11.9815 3,953,905,863.59
30 เมษายน 2560 12.1257 4,001,499,062.17
31 มีนาคม 2560 12.0433 3,974,305,442.62
28 กุมภาพันธ์ 2560 12.1837 4,020,650,241.90
31 มกราคม 2560 12.3572 4,077,886,494.59
31 กรกฎาคม 2554 11.8944 3,925,152,709.62
30 มิถุนายน 2554 11.8111 3,897,686,082.60
31 พฤษภาคม 2554 11.9155 3,932,114,302.48
30 เมษายน 2554 11.8309 3,904,200,607.00
31 มีนาคม 2554 11.7380 3,873,543,416.02
28 กุมภาพันธ์ 2554 11.4668 3,784,053,320.53
31 มกราคม 2554 11.3767 3,754,315,832.43
2553
31 ธันวาคม 2553 11.2865 3,724,569,264.78
30 พฤศจิกายน 2553 11.7247 2,696,688,022.24
31 ตุลาคม 2553 11.8530 2,726,202,523.73
30 กันยายน 2553 11.7619 2,705,244,611.07
31 สิงหาคม 2553 11.6905 2,688,836,058.80
31 กรกฎาคม 2553 11.8179 2,718,121,203.38
30 มิถุนายน 2553 11.7280 2,697,455,835.95
31 พฤษภาคม 2553 11.6637 2,682,653,713.57
30 เมษายน 2553 11.8149 2,717,430,969.21
31 มีนาคม 2553 11.7327 2,698,527,701.98
28 กุมภาพันธ์ 2553 11.6768 2,685,666,384.09
31 มกราคม 2553 11.8290 2,720,677,096.99
2552
31 ธันวาคม 2552 11.7474 2,701,919,973.57
30 พฤศจิกายน 2552 11.9417 2,746,598,581.09
31 ตุลาคม 2552 12.0970 2,782,320,169.53
30 กันยายน 2552 12.0178 2,764,098,557.25
31 สิงหาคม 2552 11.8640 2,728,740,806.89