การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสาร  
Summary of Questions and Answers for Unitholders regarding Request for the resolution of unitholders of Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund No.1/2021 ดาวน์โหลด
รายงานสรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์ สไตล์ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
Report on the relevant matters for Unitholders’ acknowledgement instead of holding the Annual General Meeting of Unitholders of Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund (MJLF) Year of 2021 ดาวน์โหลด
รายงานเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
Request for the resolution of unitholders of Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund No.1/2021 ดาวน์โหลด
ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด