การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสาร  
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Unitholders of MJLF No. 1/2022 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม MJLFครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
Invitation to the Extraordinary General Meeting of the Unitholders of Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund (MJLF) No.1/2022 via electronic means ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Unitholders ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
Invitation to the 2022 Annual General Meeting of the Unitholders of Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund (MJLF) via electronic means ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด