ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อเราทางโทรศัพท์ 0 2673-3999

หรือติดต่อมาที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ที่อยู่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2673-3999
โทรสาร 0 2673-3988
อีเมล์ ka.customer@kasikornasset.com