ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 108,900,000 33.0000%
2 สำนักงานประกันสังคม 102,075,300 30.9319%
3 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 16,327,400 4.9477%
4 ธนาคารออมสิน 10,000,000 3.0303%
5 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,100,000 1.8485%
6 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 2,657,485 0.8053%
7 บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 1,727,393 0.5235%
8 นายประภาพ จินทนากร 1,704,800 0.5166%
9 บริษัทซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1,424,300 0.4316%
10 นายวุฒิ สุทธะพินทุ 1,200,000 0.3636%