MJLF
SET 26 พฤษภาคม 2563 16:39
7.45 THB
+0.10 (1.36%)
NAV 31 มีนาคม 2563
12.0694 THB
-0.12 (-0.98%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
0.1750
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

25 พฤษภาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563.

อ่านต่อ
21 พฤษภาคม 2563

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 51 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุน MJLF

อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม