MJLF
SET 10 พฤษภาคม 2564 11:10
6.70 THB
-0.05 (-0.74%)
NAV 28 กุมภาพันธ์ 2564
12.2797 THB
0.08 (0.66%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
0.1175
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

06 พฤษภาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

อ่านต่อ
05 พฤษภาคม 2564

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ประจำปี 2564

อ่านต่อ
30 เมษายน 2564

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม MJLF ประจำปี 2564

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม