MJLF
SET 26 มกราคม 2564 14:49
7.10 THB
-0.10 (-1.39%)
NAV 30 พฤศจิกายน 2563
12.2950 THB
0.04 (0.33%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
0.1000
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

15 มกราคม 2564

ผู้เช่าหลักของกองทุนแจ้งของดเว้น ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าไอเย็น

อ่านต่อ
29 ธันวาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านต่อ
18 ธันวาคม 2563

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน MJLF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม