ห้องข่าว

06 พฤศจิกายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

อ่านต่อ
21 กันยายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
27 สิงหาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2563

อ่านต่อ
20 สิงหาคม 2563

แจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุน กองทุน MJLF

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
31 กรกฎาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ
18 มิถุนายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ
16 มิถุนายน 2563

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน MJLF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
29 พฤษภาคม 2563

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ประจำปี 2563

อ่านต่อ
25 พฤษภาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563.

อ่านต่อ
21 พฤษภาคม 2563

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 51 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุน MJLF

อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

อ่านต่อ