ห้องข่าว

09 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
08 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้เช่าหลักของกองทุนแจ้งของดเว้น/ลด ค่าเช่า และค่าบริการ

อ่านต่อ
02 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ
15 มกราคม 2564

ผู้เช่าหลักของกองทุนแจ้งของดเว้น ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าไอเย็น

อ่านต่อ
29 ธันวาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านต่อ
18 ธันวาคม 2563

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน MJLF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
01 ธันวาคม 2563

รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ประจำปี 2564

อ่านต่อ
24 พฤศจิกายน 2563

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 52 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน MJLF

อ่านต่อ
20 พฤศจิกายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563.

อ่านต่อ
20 พฤศจิกายน 2563

ผู้เช่าหลักของกองทุนแจ้งของดเว้น/ลด ค่าเช่า และค่าบริการ

อ่านต่อ
12 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (แก้ไข)

อ่านต่อ
11 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

อ่านต่อ
11 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

อ่านต่อ
11 พฤศจิกายน 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
09 พฤศจิกายน 2563

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564

อ่านต่อ