ห้องข่าว

23 เมษายน 2564

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ
16 เมษายน 2564

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ
09 เมษายน 2564

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ
01 เมษายน 2564

แจ้งการเผยแพร่หนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF)

อ่านต่อ
01 เมษายน 2564

การเผยแพร่รายงานเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ประจำปี 2564

อ่านต่อ
24 มีนาคม 2564

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน MJLF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
22 มีนาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
02 มีนาคม 2564

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 53 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน MJLF

อ่านต่อ
25 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564.

อ่านต่อ
19 กุมภาพันธ์ 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

อ่านต่อ
19 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

อ่านต่อ
19 กุมภาพันธ์ 2564

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านต่อ
15 กุมภาพันธ์ 2564

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

อ่านต่อ
15 กุมภาพันธ์ 2564

การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 1/2564 และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับหนังสือขอมติ ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 1/2564 (Record Date)

อ่านต่อ
11 กุมภาพันธ์ 2564

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม MJLF ประจำปี 2564 โดยการจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแทนการจัดประชุม และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ (Record Date)

อ่านต่อ