ห้องข่าว

11 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
04 สิงหาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

อ่านต่อ
21 มิถุนายน 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ
16 มิถุนายน 2564

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน MJLF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
24 พฤษภาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

อ่านต่อ
21 พฤษภาคม 2564

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 54 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน MJLF

อ่านต่อ
18 พฤษภาคม 2564

การชำระค่าเช่า และค่าบริการ ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
06 พฤษภาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

อ่านต่อ
05 พฤษภาคม 2564

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ประจำปี 2564

อ่านต่อ
30 เมษายน 2564

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม MJLF ประจำปี 2564

อ่านต่อ
29 เมษายน 2564

แจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ