ห้องข่าว

15 พฤศจิกายน 2564

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565

อ่านต่อ
11 พฤศจิกายน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

อ่านต่อ
11 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

อ่านต่อ
11 พฤศจิกายน 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
10 พฤศจิกายน 2564

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ครั้งที่ 2/2564

อ่านต่อ
04 พฤศจิกายน 2564

แจ้งการเผยแพร่หนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 2/2564 ทางเว็บไซต์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF)

อ่านต่อ
01 พฤศจิกายน 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อ่านต่อ
11 ตุลาคม 2564

การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 2/2564 (Record Date) และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับหนังสือขอมติ ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 2/2564 (Record Date)

อ่านต่อ
17 กันยายน 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
15 กันยายน 2564

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน MJLF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
27 สิงหาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2564

อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2564

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 55 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน MJLF

อ่านต่อ
18 สิงหาคม 2564

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

อ่านต่อ