ห้องข่าว

12 เมษายน 2554

แจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) (แก้ไขครั้งที่ 2)

อ่านต่อ
12 เมษายน 2554

แจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (แก้ไข)

อ่านต่อ
11 เมษายน 2554

แจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

อ่านต่อ
31 มีนาคม 2554

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

อ่านต่อ
04 มีนาคม 2554

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการลงมติผู้ถือหน่วยลงทุน

อ่านต่อ
01 มีนาคม 2554

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

อ่านต่อ
28 กุมภาพันธ์ 2554

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

อ่านต่อ
28 กุมภาพันธ์ 2554

งบการเงินรายปี 2553

อ่านต่อ
03 กุมภาพันธ์ 2554

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สินกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

อ่านต่อ
03 กุมภาพันธ์ 2554

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

อ่านต่อ
01 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

อ่านต่อ
10 มกราคม 2554

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
05 มกราคม 2554

หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ MJLF เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มกราคม 2554

อ่านต่อ
05 มกราคม 2554

การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF)

อ่านต่อ
05 มกราคม 2554

รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

อ่านต่อ