ห้องข่าว

22 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

อ่านต่อ
21 กุมภาพันธ์ 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

อ่านต่อ
21 กุมภาพันธ์ 2565

งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านต่อ
21 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

อ่านต่อ
17 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม MJLF ประจำปี 2565 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Record Date)

อ่านต่อ
11 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
31 มกราคม 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อ่านต่อ
28 ธันวาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ่านต่อ
27 ธันวาคม 2564

การชำระเบี้ยปรับของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด

อ่านต่อ
15 ธันวาคม 2564

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน MJLF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
13 ธันวาคม 2564

รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ประจำปี 2565

อ่านต่อ
30 พฤศจิกายน 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ
24 พฤศจิกายน 2564

แจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ครั้งที่ 2/2564

อ่านต่อ
23 พฤศจิกายน 2564

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 56 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน MJLF

อ่านต่อ
17 พฤศจิกายน 2564

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ครั้งที่ 2/2564

อ่านต่อ