ห้องข่าว

20 ตุลาคม 2554

รายงานสถานการณ์น้ำท่วม

อ่านต่อ
30 กันยายน 2554

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

อ่านต่อ
07 กันยายน 2554

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
31 สิงหาคม 2554

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ (MJLF)

อ่านต่อ
15 สิงหาคม 2554

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

อ่านต่อ
15 สิงหาคม 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554

อ่านต่อ
15 สิงหาคม 2554

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 16 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

อ่านต่อ
25 กรกฎาคม 2554

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

อ่านต่อ
29 มิถุนายน 2554

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

อ่านต่อ
22 มิถุนายน 2554

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน MJLF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
31 พฤษภาคม 2554

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

อ่านต่อ
30 พฤษภาคม 2554

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน MJLF

อ่านต่อ
18 พฤษภาคม 2554

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

อ่านต่อ
18 พฤษภาคม 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554

อ่านต่อ
03 พฤษภาคม 2554

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

อ่านต่อ