ห้องข่าว

08 มิถุนายน 2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อ่านต่อ
26 พฤษภาคม 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565.

อ่านต่อ
24 พฤษภาคม 2565

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 58 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน MJLF

อ่านต่อ
17 พฤษภาคม 2565

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม MJLF ครั้งที่ 1/2565 และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุน (Record Date)

อ่านต่อ
12 พฤษภาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

อ่านต่อ
12 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

อ่านต่อ
12 พฤษภาคม 2565

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
09 พฤษภาคม 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565.

อ่านต่อ
27 เมษายน 2565

แจ้งเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ประจำปี 2565

อ่านต่อ
22 เมษายน 2565

แจ้งเตือนวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ประจำปี 2565

อ่านต่อ
08 เมษายน 2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ประจำปี 2565 (ฉบับแก้ไข) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อ่านต่อ
28 มีนาคม 2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อ่านต่อ
24 มีนาคม 2565

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน MJLF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
21 มีนาคม 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565.

อ่านต่อ
02 มีนาคม 2565

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 57 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน MJLF

อ่านต่อ